Prophecy

You are the prophecy,
Of a seer,
I realized that,
The first time we met,
Can’t you see that in,
The desire of your smile,
To be on cloud nine,
The desire of your eyes,
To shine bright,
The desire of your beauty,
To be gazed,
The desire of your body,
To be caressed,
The yearning of your soul,
To flow like a river,
And to be profound,
The desire of your sweet odour,
To mix in my blood,
And the desire of your mind,
To rule my heart.

Advertisements

Silent blight

ਮੇਰੀਆਂ ਸਧਰਾਂ ਦੀਏ ਮਾਈਏ,
The mother of my desires,
ਮੇਰੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਦੀਏ ਨਦੀਏ,
The river of my verses,
ਖ਼ੁਆਬ ਦੇਖਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ,
I dream of you,
ਲਹਿੰਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਜਾਗਦੇ ਸੌਂਦੇ।
Always and in joy & woe.

ਤੈਂਨੂੰ ਲੱਭਾ ਮੈਂ,
I search for you,
ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ,
In my depths,
ਤੈਂਨੂੰ ਚਾਹਵਾਂ ਮੈਂ,
I long for you,
ਵਾਂਗ ਕਮਲਿਆਂ ਸ਼ੈਦਾਈਆਂ।
Like crazy fools.

ਪਰ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰੇਂ ਪੂਰੀ,
But you do not fulfil,
ਆਸ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਦੀ,
The hope of my spirit,
ਬਸ ਇਹੀਓ ਗੱਲ ਰਹਿੰਦੀ,
And this thing keeps on,
ਮੇਰਾ ਤਨ ਮਨ ਛਿੱਲਦੀ।
Scraping my bod and heart.

ਤੈਂਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਂਗ ਚਾਹਿਆ,
I loved you like God,
ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦਾ,
But you did not appreciate,
ਨਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ,
The value of my love,
ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੁਆਇਆ,
And I lost,
ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਆਇਆ।
This and that.

ਹੁਣ ਤੂੰ ਤੋੜ,
Now you please cease,
ਆਪਣੇ ਕਹਿਰ ਦੀ ਚੁੱਪ,
The blight of your silence,
ਨਾ ਮੈਂਨੂੰ ਸਾੜ,
And please don’t burn,
ਵਿੱਚ ਹਿਜਰ ਦੀ ਧੁੱਪ,
Me in the pain,
Of your separation,
ਕਿਉਂ ਰੁੱਸੀ ਵਾਂਗ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ?
Why are you offended,
Like my God ?

Your Shoes

ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਮਲੂਕ ਤੇ ਸੋਹਣੀਆਂ, Your shoes are pretty soft,

ਲਾਲ ਕਾਲੀਆਂ ਪੈਰੀਂ ਪਾ ਹੰਢਾਈਆਂ, Red black worn on feet,

ਧੂੜ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੀਆਂ ਸੀਨੇ ਲਾਈਆਂ, Blemished but touched my heart,

ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਸ ਨਾ ਆਈਆਂ, Even then could not be fit,

ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਸਿਰ ਤੇ ਬਿਠਾਵਾਂ ? For the crown of my head.

ਜੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੂੜ ਹੁੰਦੀਆਂ, If had been tootsies’ dust,

ਤਾਂ ਸਭੇ ਥਾਈਂ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, Then would always have been accepted,

ਕੁਰਾਹੇ ਪਇਆਂ ਦੀਆਂ ਰਸੂਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, Would have been the prophet of the corrupted,

ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, Would also have been anointed,

ਜੇ ਸੌਹਰਿਆਂ ਲਿੱਬੜੀਆਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ । If they had not been spoilt.

The Black Princes (Life of scotch and bitches)

Khalsa Raj was usurped by the British East India company through sheer treachery, fraud and political opportunism. Maharaja Ranjeet Singh’s legacy was contested and so was the right of his descendants to be the next sovereign. Maharaja Duleep Singh was installed king at the age of five but was separated from his mother, land, people and faith. He was converted to Christianity and made to relish a dependant pensioner exilees’ life in UK. All his attempts to come back to Punjab and reclaim his kingdom were thwarted. He tried to rely on Americans, French, Irish and Russians but all his efforts came to naught. He was even ditched by Indians. But he was successful in bringing to light the injustice done to his kith and kin, himself, Punjabis and the Khalsa. In nutshell, he was only successful in contesting the right of the British East India company and later on the British Empire to rule over Punjab.

Now at the time of Indian Independence, the Congress government of Independent India made very many promises to the Sikhs and Punjabis to join the Indian Union instead of Pakistan or claiming their own Khalistan. But after Sikhs joined India the Indian Union under the leadership of Nehru and Patel reneged on all commitments made to the Sikh leadership. Consequently, none of the Sikh members of parliament signed on the Indian constitution and the rift emerged between the Union of India and Sikhs/Punjabis. Over the years this lead to further breakup of Punjab, theft of river waters, exploitation of Punjabis and their farmlands, numerous attacks on their faith and culture such as physical, ideological, social, political, religious, etc.

The attack on the Sri Harimandir Sahib, the Golden Temple, was the zenith of injustice done by the government of Independent India to the Sikh nationalists and Sikhism. Over the years countless people have lost their lives and have been marginalized by society and millions have migrated overseas in search of peace and greener pastures. Now this global Punjabi diaspora have dug their roots in foreign countries and many have become rich and powerful. Instead of one Black Prince there are very many black princes in India and abroad who intend to reclaim the legacy of Maharaja Ranjeet Singh and establish the Khalsa Raj in the Indian subcontinent and beyond. The reason being the right to rule over Punjab has always been contested and successive governments have been meer usurpers. 

Some of these black princes want to achieve this through diplomacy and political opportunism, some through organised militia and war, and there are some who are beyond any reproach and seeking Sikh Homeland through United Nations referendum. 

Except through their own efforts nobody is going to give Sikhs any justice and they should forget about any empire of their own. The issues facing Sikhs and Punjabis are the same that challenged Maharaja Duleep Singh. On the one hand they have a peaceful and luxurious life of indignity (Life of scotch and bitches) under subjugation and on another dignified life of real sovereignty but full of strife and struggle. Neither US nor UK/Canada/Australia etc. or for that matter Pakistan and India would help them reclaim their lost glory. Their own efforts and belief in their Gurus and almighty Lord is going to satisfy their mind’s desires. To achieve real sovereignty Sikhs have to become sovereigns in their own selves first and that is only possible through Gurbani. Everything else is mere speculation, bullshit and nothing else.

The undying self and the mortals 

​Even if you could live throughout the four ages, or even ten times more, and even if you were known throughout the nine continents and followed by all, with a good name and reputation, with praise and fame throughout the world—still, if the Lord does not bless you with His Glance of Grace, then who cares? What is the use? Among worms, you would be considered a lowly worm, and even contemptible sinners would hold you in contempt. O Nanak, God blesses the unworthy with virtue, and bestows virtue on the virtuous. No one can even imagine anyone who can bestow virtue upon Him. (JAPUJI SAHIB, PAGE 2, PAUREE ||7||).

India is a country that has been to the Moon and Mars and back. It has vast and mighty defence forces. It’s a nuclear power and has a great economy. US, UK, Australia, Canada, China, Europe, Russia, Middle East, Southeast Asia, Africa, South and Latin American nations, etc. are bending over their heels to accommodate India and do business with it. The country under the leadership of Modi is going guns and has achieved international name and fame. 

Indira Gandhi, the best prime minister India ever had, also had scorpion qualities like Modi and even the US president, Richard Nixon, attested to her great leadership abilities. But then she and her accomplices had no fear of God and committed the worst blunder ever imaginable.

She ordered Indian defence forces to attack, plunder, desecrate and destroy Sri Harimandir Sahib and Sri Akaal Takhat Sahib in order to subdue Punjabi and Sikh nationalists. For this she will always be held in contempt and even the contemptible sinners would hold her in contempt. In Sikh history she and her accomplices will ever be remembered as faecal worms.

June 6, 1984 is the day when the symbol of royalty and spirituality, the sovereign of the sovereigns, the seat of everlasting life, the  undying self and deathlessness, Sri Akaal Takhat Sahib was attacked and plundered by the mortal government of Delhi. As a consequence, a reign of terror was let loose on Punjab, Sikhs and common people. 

The Sikhs in turn declared their independence from the tyranny of the government of India through the Sarbat Khalsa (direct democracy) resolution of 1986 and declared war on the enemies of the independent nation of  Khalistan. During this militant independent struggle countless people have lost their lives and millions have been displaced.

Innocent Sikhs all over India were killed in a state sponsored GENOCIDE after the assassination of Indira Gandhi by her Sikh body guards following the desecration of the Golden Temple, Sri Amritsar Sahib. Sikhs never got any justice and successive Indian governments have dragged their feet away from this issue. Many perpetrators, victims and survivors of these crimes against humanity have died but to this day no criminal has been held to account. 

The Sikh freedom struggle was successfully crushed in 1990s and Indian intelligence agents have been infiltrated in various Sikh religious and political institutions making it virtually impossible to exercise Sikh sovereignty. RSS and Hindutva ideologues have taken over Sri Akaal Takhat Sahib, the temporal seat of Sikhism. Sikh faith and ideology is under constant threat from these brahamanical-fascist forces in India and abroad. Hindutva elements are working on an ill conceived strategy to subdue Sikhism and assimilate it into Hinduism just like they’ve historically done it to Jainism and Buddhism in India.

In order to make sure that such thing never happens again and Sikhism survives this age old tyranny, Sikhs all over the world should remember June 6, 1984 on the 6th of every month. As a peaceful mark of protest until it’s beyond doubt that such an act would not ever be repeated again: Improvising upon the words of SSS Giani Harbhajan Singh Khalsa Yogiji.

Secure refuge 

​My rich mind was a fallow field,

Where the weeds were growing wacko wild,

While searching for something supernal,

It found your love eternal,

While you were looking for something rich,

My musings were dying for a refuge,

But our union was not easy, 

In frustration my pangs became poesy,

Through your grace it found the treasure,

The trove of divine command and literature,

Now why should I abandon you,

My mind’s abode of secure refuge.

Responsible Gambling 

​ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੱਟਾ 

ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤੰਗੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਛੇਤੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਂਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਇਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੀੜ ਨਿਗੂਣੀ ਲੱਗੀ। 

ਸੋ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗਰੌਸਰੀ ਖਰੀਦਣ ਇਕ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਜਾ ਵੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਖਰੀਦੋ ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੂਲੀਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਨਿਗਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲੌਟਰੀ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪਈ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਪੰਡਿਤਪੁਣਾ ਕਰ ਲੈਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਜੋਤਸ਼ ਵਾਲਾ ਸ਼ੁਗਲ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਲੌਟਰੀ ਨਿਕਲਣੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ। ਮੈਂਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਲੌਟਰੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ। 

ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਲੌਟਰੀ ਪਾਉਣਾ ਕਿ ਜੇ ਨਿਕਲ ਆਈ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਹੀ ਸਹੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਇਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਆਊ। ਸੋ ਇਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਟਿੱਕਟ ਖਰੀਦਦਾਂ ਤੇ ਉਹ ਲੌਟਰੀ ਖਰੀਦਦਾਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਨਾਮ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੱਤ ਅੱਠ ਡਾਲਰ ਵਿਚ ਦੱਸ ਮਿਲਿਅਨ ਡਾਲਰ ਵਾਲੀ ਟਿੱਕਟ ਖਰੀਦ ਲਈ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ।

ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਕੁੱਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਲਾਲਚੀ ਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਹੋ ਗਈ । ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਇਨਾਮ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇਦੂੰ। ਸੋ ਮੈਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕਿ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵਾਲੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇਦੂੰ। ਫਿਰ ਮੈਂ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ।

ਮੈਂ ਲੋਚਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ 2500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੂੰਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਊਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰੂਸ, ਕਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਘੁੰਮਣ ਜਾਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਲਾਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲੇਗੀ ਪਰ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ਅਜੈਂਸੀ ਤੇ ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੱਤਵੇਂ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਸੀ। ਮੈਂ $25.35 ਜਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਂਨੂੰ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਜਿੰਨੀ ਸੀ।

ਹੁਣ ਜੇ ਮੇਰਾ ਭਾਂਡਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਂਨੂੰ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਨੀਅਤ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਦਸ ਨਹੁੰਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਵਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਪੱਕੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅੱਧੇ ਡਾਲਰ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਅਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ।